Tăng cường liên kết giữa sản xuất và chế biến tôm ở tỉnh Cà Mau: Một số vấn đề về lý luận và bài học kinh nghiệm

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 33-39
Tóm tắt: Ngành hàng tôm đóng góp một phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của Cà Mau trong suốt thời gian qua. Một trong những yếu tố cơ bản tạo nên tính bền vững của Ngành là sự “liên kết” giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi sản xuất, chế biến. Tuy nhiên, gần đây, nhiều điểm bất cập phát sinh cần sớm được giải quyết để đảm bảo tính bền vững của các liên kết này. Trên cơ sở tổng quan các tài liệu và kinh nghiệm thực tiễn, bài viết này luận bàn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải pháp tăng cường liên kết giữa sản xuất và chế biến tôm tại Cà Mau. Bài viết cũng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng áp dụng các giải pháp và rút ra các bài học kinh nghiệm về tăng cường liên kết giữa sản xuất và chế biến tôm tại Cà Mau.
Từ khóa: Liên kết, sản xuất và chế biến tôm, Cà Mau
Tra cứu bài báo