Tăng cường liên kết kinh tế giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê tại tỉnh Sơn La

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 26-32
Tóm tắt: Sơn La là tỉnh miền núi, nằm ở trung tâm vùng Tây Bắc, có tọa độ địa lý từ 20039’đến 22002’ vĩ độ Bắc và 103011’đến 105002’ kinh độ Đông; độ cao trung bình 600-700 m. Sơn La được đánh giá là nơi có điều kiện khí hậu phù hợp với cây cà phê chè (Arabica), có thể sánh ngang với vùng cà phê nổi tiếng nhất thế giới là Brazil. Sau thời gian phát triển, hiện nay Sơn La có gần 6.000 ha, trong đó có hơn 3.500 ha cà phê Arabica với sản lượng từ 4.000 - 5.000 tấn nhân/năm. Sản xuất cà phê ở Sơn La đã góp phần khai thác đất đai, sức lao động, tạo nguồn nông sản xuất khẩu, tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo trên vùng đất còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, phát triển sản xuất cà phê tại Sơn La không ổn định, chưa xứng với tiềm năng do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân cơ bản là mối liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê còn lỏng lẻo, thiếu bền vững. Chính vì vậy, bài viết này đưa ra một số gợi ý về liên kết giữa sản xuất chế biến và tiêu thụ cà phê tại Sơn La.
Từ khóa: sản xuất cà phê, cà phê Arabica, Sơn La
Tra cứu bài báo