Tăng cường vai trò nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 11-15
Tóm tắt: Hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiến hành đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Đây là vấn đề mới với hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam gắn với tiến trình đổi mới kinh tế của đất nước. Thời gian qua, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài đã thu được một số kết quả và góp phần làm tăng vị thế của kinh tế Việt Nam trong quan hệ kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, với phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam, bản lĩnh và kinh nghiệm đầu tư kinh doanh ở nước ngoài còn nhiều hạn chế. Do vậy, để thành công trong hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ từ phía Nhà nước. Bài viết này nhằm mục tiêu làm rõ sự cần thiết của việc hỗ trợ của Nhà nước và một số giải pháp tăng cường vai trò của Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, nhà nước, Việt Nam
Tra cứu bài báo