Thị trường bất động sản và những vấn đề đặt ra cho giai đoạn 2013- 2015

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 40-47
Tóm tắt: Bài viết tập trung vào việc rà soát các chính sách đã ban hành trong giai đoạn 2008 - 2012, nhằm đánh giá sơ bộ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của chính sách đến thị trường bất động sản. Các chính sách được chia thành 4 nhóm chính bao gồm: đất đai và bất động sản; quản lý và phát triển thị trường bất động sản; tài chính – tín dụng; doanh nghiệp bất động sản. Bài viết cũng phân tích về khó khăn trước mắt và lâu dài trong việc tái cơ cấu và phục hồi thị trường. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng dự báo 3 kịch bản diễn biến thị trường trong giai đoạn 2013 - 2015. Dựa trên thực trạng, nhóm tác giả đã đề xuất những giải pháp cần được thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt nhằm phục hồi thị trường bất động sản trong giai đoạn nghiên cứu.
Từ khóa: Bất động sản; giải cứu thị trường; chính sách bất động sản; giải pháp cho thị trường bất động sản; phục hồi thị trường bất động sản; dự báo thị trường bất động sản
Tra cứu bài báo