Vai trò nhà nước về nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số nước và bài học rút ra cho Việt Nam

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 16-19
Tóm tắt: Theo thống kê mới nhất, cả nước hiện có trên 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), chiếm tới 98% số lượng doanh nghiệp. Các DNNVV không chỉ đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của đất nước mà còn giúp tạo ra hơn một triệu việc làm mới mỗi năm, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội. Hiện nay các DNNVV đang đứng trước nhiều thách thức do hội nhập kinh tế thế giới và suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, để tồn tại và phát triển, các DNNVV phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình . Do các nguồn lực hạn chế, nên khả năng cạnh tranh của các DNNVV không cao, bởi vậy đòi hỏi phải có sự giúp đỡ của Nhà nước. Bài viết này khảo sát vai trò Nhà nước về nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV ở một số nước, qua đó rút ra một số bài cho Việt Nam.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), khả năng cạnh tranh, vai trò nhà nước
Tra cứu bài báo