Chất lượng đào tạo kinh tế, quản lý công nghiệp: Phương pháp đánh giá và các nhân tố

KT&PT Số 188, tháng 02 năm 2013, trang 66-73
Tóm tắt: Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh quốc tế luôn là vấn đề cấp thiết cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Trong bài này chúng tôi trân trọng giới thiệu những kết quả nghiên cứu về phương pháp đánh giá và các nhân tố của chất lượng đào tạo chuyên ngành kinh tế, quản lý công nghiệp cụ thể ở trường (viện).
Từ khóa: Chất lượng đào tạo
Tra cứu bài báo