Chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

KT&PT Số 188, tháng 02 năm 2013, trang 16-25
Tóm tắt: Những năm gần đây, thành tích xuất khẩu hàng hóa, thể hiện chủ yếu ở quy mô và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, thường được nhìn nhận như “khoảng sáng” trong bức tranh toàn cảnh kinh tế Việt Nam. Những đóng góp của xuất khẩu hàng hóa với tăng trưởng kinh tế nói chung, với việc nâng cao thu nhập, mức sống của người dân nói riêng là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, thành tựu to lớn đó dường như không che lấp được những quan ngại khi đánh giá xuất khẩu hàng hóa dưới góc nhìn chất lượng, hiệu quả và bền vững. Bài viết này phân tích chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam những năm gần đây, đánh giá những thành tựu và hạn chế chủ yếu, từ đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách góp phần giải quyết những hạn chế, bất cập, hướng đến một cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tối ưu và hiện đại trong thời gian tới.
Từ khóa: Xuất khẩu, tăng trưởng, cơ cấu, lợi thế so sánh, kinh tế Việt Nam
Tra cứu bài báo