Bàn về việc sử dụng thông tin tài chính trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

KT&PT Số 188, tháng 02 năm 2013, trang 50-55
Tóm tắt: Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin tài chính của doanh nghiệp (DN). Mỗi đối tượng quan tâm theo giác độ và với mục tiêu khác nhau, tùy theo lợi ích kinh tế của họ đối với DN. Mục đích sử dụng thông tin tài chính tùy thuộc vào chủ thể phân tích. Thông tin tài chính đóng một vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định của các chủ thể này. Chất lượng của thông tin tài chính, phần lớn được phản ánh trong các báo cáo tài chính, có ảnh hưởng đáng kể đến độ tin cậy của kết quả đánh giá và phân tích doanh nghiệp. Chất lượng của thông tin tài chính được quyết định bởi hệ thống kế toán mà DN đang áp dụng trong việc ghi chép giao dịch và lập báo cáo tài chính và tính minh bạch trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Bài viết nhằm thảo luận một số khía cạnh cơ bản của chế độ kế toán Việt Nam cũng như ảnh hưởng của nó đến thông tin tài chính mà nhà phân tích cần “xử lý” trước khi sử dụng trong các quyết định quản lý và đầu tư.
Từ khóa: Thông tin tài chính, chất lượng, giao dịch, sự kiện, trình bày
Tra cứu bài báo