Kiểm định giả thuyết hội tụ đối với năng suất nhân tố tổng hợp trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam

KT&PT Số 188, tháng 02 năm 2013, trang 56-65
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng một số các khái niệm như hội tụ bêta, sigma và hội tụ dài hạn ngẫu nhiên để kiểm định giả thuyết hội tụ năng suất nhân tố tổng hợp giữa các vùng nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1990-2006. Kết quả kiểm định thực nghiệm chỉ ra rằng (i) có rất ít bằng chứng cho thấy các tỉnh có mức năng suất nông nghiệp ban đầu cao hơn sẽ tăng trưởng với mức độ thấp hơn. Tuy nhiên có bằng chứng cho hiện tượng các tỉnh, thành trong nội bộ mỗi vùng nông nghiệp có xu hướng hội tụ mạnh mẽ hơn; (ii) kết luận đó cũng được củng cố bằng kết quả của kiểm định hội tụ năng suất ngẫu nhiên dài hạn thông qua mô hình sử dụng số liệu mảng; (iii) các chính sách nhằm nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp trong nông nghiệp nên tập trung vào quá trình chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp cũng như chuyển dịch nguồn lực sản xuất giữa các địa phương trong cả nước đặc biệt là các địa phương trong cùng một vùng nông nghiệp.
Từ khóa: Năng suất nhân tố tổng hợp, hội tụ bêta, hội tụ sigma, hội tụ dài hạn, hội tụ tuyệt đối, hội tụ có điều kiện, tốc độ hội tụ, nghiệm đơn vị
Tra cứu bài báo