Tác động của chính sách tiền tệ đối với hoạt động của thị trường chứng khoán thành phồ Hồ Chí Minh

KT&PT Số 188, tháng 02 năm 2013, trang 34-38
Tóm tắt: Chính sách tiền tệ (CSTT) quốc gia có ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp đến hoạt động của thị trường tài chính quốc gia nói chung và thị trường chứng khoán (TTCK) nói riêng. Bài viết này nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ tới hoạt động của TTCK Tp.HCM trong giai đọan 2007-2012 thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố của chính sách tiền tệ (cung tiền M2, lãi suất, tỷ lệ lạm phát) và chỉ số VN-Index.
Từ khóa: Chính sách tiền tệ, HOSE, VNINDEX, lạm phát, cung tiền
Tra cứu bài báo