Thực trạng chính sách tiền lương công chức hành chính và định hướng cải cách cho giai đoạn tới

KT&PT Số 188, tháng 02 năm 2013, trang 26-33
Tóm tắt: Bài viết này hướng vào phân tích thực trạng chính sách tiền lương công chức hành chính (CCHC) hiện hành, thực trạng tiền lương – thu nhập của công chức hành chính và những tác động của chính sách tiền lương công chức hành chính hiện hành đến thái độ, tinh thần làm việc và chất lượng của công chức hành chính. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp cải cách tiền lương công chức trong giai đoạn tới.
Từ khóa: Tiền lương; Tiền lương Công chức hành chính; Chính sách tiền lương công chức hành chính; Thực trạng tiền lương và thu nhập của công chức hành chính; Cải cách chính sách tiền lương công chức hành chính
Tra cứu bài báo