Cải tiến quy trình để phát triển năng lực cạnh tranh, hướng đi mới cho các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 83-89
Tóm tắt: Cải tiến quy trình, một thuật ngữ còn mới mẻ đối với đa số các doanh nghiệp Việt Nam. Bài báo này, giới thiệu cải tiến quy trình trong doanh nghiệp và thảo luận tìm kiếm những phương pháp triển khai hoạt động cải tiến quy trình phù hợp để áp dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam. Bài báo sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng bức tranh tổng thể về hoạt động cải tiến quy trình với các mô hình và phương pháp cải tiến quy trình đã được áp dụng thành công tại những doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Toyota (Lean/ Kaizen), Motorola (Six Sigma/ BPR) và những lý thuyết về cải tiến quy trình đã được nghiên cứu trước đây, sau đó sẽ phân tích để lựa chọn phương pháp triển khai hoạt động cải tiến quy trình phù hợp áp dụng trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Quy trình, cải tiến quy trình, cải tiến liên tục, Lean, Kaizen, Six Sigma, BPR, cạnh tranh, phát triển
Tra cứu bài báo