Chi thường xuyên từ ngân sách quận Ba Đình: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 57-61
Tóm tắt: Chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước (NSNN) là những khoản chi liên tục, phản ảnh quá trình phân phối và sử dụng quỹ NSNN để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về kinh tế, xã hội trên các khía cạnh quản lý hành chính, y tế, giáo dục,… Bài viết này tập trung phân tích thực trạng và chỉ ra những hạn chế trong triển khai hoạt động chi thường xuyên từ ngân sách quận trên địa bàn Ba Đình, Hà Nội thời gian vừa qua và đưa ra một số định hướng giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong thực hiện chi thường xuyên từ ngân sách quận trong những năm sắp tới.
Từ khóa: Chi thường xuyên, ngân sách, y tế, giáo dục, quản lý hành chính
Tra cứu bài báo