Cho vay học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và vấn đề

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 66-71
Tóm tắt: Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV) được Nhà nước ta triển khai từ năm 2006. Về thực chất đây là chính sách đầu tư công của Nhà nước ta cho Giáo dục và Đào tạo. Sau hơn 6 năm hoạt động, Chương trình đã đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Dựa trên thực tế điều tra, khảo sát tình hình thực hiện chương trình cho vay HSSV tại tỉnh Phú Thọ, bài viết chỉ ra những thành tựu, đồng thời cũng nêu lên những bất cập cần chú ý khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình trong những năm tới.
Từ khóa: Cho vay, học sính sinh viên, Phú Thọ
Tra cứu bài báo