Mô hình quản lý giáo dục và vấn đề nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giáo dục ở Việt Nam

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 123-130
Tóm tắt: Giáo dục luôn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của các dân tộc trong mọi thời đại. Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Qua hơn 25 năm đổi mới, nền giáo dục nước ta đã có những phát triển vượt bậc. Nhưng nhìn chung, vẫn còn có nhiều bất cập, hạn chế trong giáo dục: việc đổi mới, phát triển giáo dục toàn diện vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, phải tập trung trí và lực để nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về giáo dục.
Từ khóa: Giáo dục, quản lý, quản lý nhà nước
Tra cứu bài báo