Một số ý kiến về hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội đến năm 2020

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 62-65
Tóm tắt: Những năm qua, Hà Nội đã có nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, góp phần tích cực vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thủ đô; tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi tiêp tục hoàn thiện. Bài viết đề cập một số ý tưởng nhằm đa dạng hóa, thực hiện tiết kiệm, hiệu quả và sự công bằng trong huy động và sử dụng nguồn tài chính của giáo dục và đào tạo ở thành phố Hà Nội những năm tới.
Từ khóa: Cơ chế quản lý tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hà Nội
Tra cứu bài báo