Năng lực thực hành quản lý điều dưỡng trưởng khoa: Từ thực trạng tại bệnh viện Việt Đức và những vấn đề đặt ra

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 118-122
Tóm tắt: Theo Hiệp Hội Điều Dưỡng Hoa Kỳ (ANA), người làm công tác quản lý điều dưỡng hay điều dưỡng trưởng khoa (ĐDTK) có năng lực phải đạt tiêu chuẩn về hai nhóm yếu tố đó là: (i) Nhóm các tiêu chuẩn về thực hành quản lý và (ii) nhóm các tiêu chuẩn hành nghề chuyên môn điều dưỡng. Bài viết này đi vào phân tích thực nghiệm đối với nhóm tiêu chuẩn về thực trạng thực hành quản lý điều dưỡng trưởng khoa tại bệnh viện Việt Đức để từ đó đưa ra những khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao khả năng thực hành quản lý điều dưỡng trưởng khoa trong những năm sắp tới.
Từ khóa: Điều dưỡng viên trưởng, thực hành quản lý
Tra cứu bài báo