Những bất cập từ cơ chế, chính sách thực hiện bảo hiểm y tế và một số khuyến nghị để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân của Việt Nam

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 79-82
Tóm tắt: Mục tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014 của Việt Nam đang đứng trước những thách thức nhất định do mức độ bao phủ của BHYT hiện nay mới đạt khoảng 60% dân số. Chính vì vậy việc đi vào phân tích những nguyên nhân về cơ chế chính sách trong thực hiện BHYT hiện nay là cần thiết để tìm ra những hạn chế để có thể đưa ra những khuyến nghị nhằm mở rộng phạm vi bao phủ của BHYT và thực hiện được mục tiêu BHYT toàn dân.
Từ khóa: Bảo hiểm y tế (BHYT), chính sách, đối tượng tham gia
Tra cứu bài báo