Phân tích kinh tế một số chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu: Trường hợp tỉnh Bến Tre

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 25-37
Tóm tắt: Nghiên cứu về biến đổi khí hậu tại Bến Tre được thực hiện nhằm đánh giá mức độ dễ bị tổn thương, lượng giá những thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu, đánh giá nhận thức của người dân, khả năng đối phó của hộ gia đình và tìm ra các giải pháp thích ứng cho cộng đồng thông qua các cuộc thảo luận nhóm tập trung và số liệu của cuộc điều tra đối với 300 hộ gia đình tại ba huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Nghiên cứu này còn bao gồm phần phân tích kinh tế một số chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu của địa phương. Trong báo cáo nghiên cứu “Ước tính thiệt hại, đánh giá mức độ nhận thức và khả năng ứng phó của hộ gia đình với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre” (Nguyễn Thị Kim Anh và ctg, 2012), chúng tôi đã đề cập đến phần đánh giá mức độ dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; lượng giá thiệt hại đến sinh kế cộng đồng do bão, xâm nhập mặn và sạt lở đất; đánh giá mức độ nhận thức của người dân và khả năng đối phó của hộ gia đình. Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi tiếp tục đề cập đến phần nhận dạng các chiến lược thích ứng cấp độ cộng đồng và phân tích hiệu quả - chi phí một số chiến lược thích ứng có thể được lựa chọn để tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách tại tỉnh Bến Tre.
Từ khóa: Bến Tre, Biến đổi khí hậu, Chiến lược thích ứng, Phân tích hiệu quả-chi phí
Tra cứu bài báo