Phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng thương mại

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 72-78
Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, hệ thống các ngân hàng (NH) đã cho ra đời nhiều phương tiện thanh toán mới dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại trong đó dịch vụ thẻ là một bước tiến vượt bậc trong hoạt động thanh toán NH. Thẻ NH có đầy đủ các đặc tính rút tiền, chuyển tiền và là phương tiện thanh toán thông dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Bài viết này, tác giả giới thiệu tổng quan thẻ tại các NH trên thế giới, thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ này trong thời gian tới.
Từ khóa: Dịch vụ thẻ, ngân hàng, ngân hàng thương mại.
Tra cứu bài báo