Phương pháp phân chia thị trường: Nghiên cứu áp dụng với thị trường may mặc Việt Nam

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 90-95
Tóm tắt: Phân chia thị trường là một chiến lược Marketing quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào khi tham gia thị trường đều phải đặt lên hàng đầu. Mục đích của hoạt động này nhằm nhận diện và xác định các phân khúc thị trường hay các “nhóm khách hàng” mà sản phẩm - dịch vụ của doanh nghiệp sẽ hướng tới. Thị trường nói chung có thể được chia thành nhiều phân khúc dựa trên các yếu tố như địa lý, nhân khẩu học, tâm lý, sự biến đổi tâm lý hoặc hành vi … Doanh nghiệp có thể lựa chọn một hay sử dụng kết hợp một số phương thức phân chia phù hợp với mình và từng bước xây dựng các chiến lược riêng biệt phù hợp với mỗi phân khúc đã chọn. Vì vậy, phân chia thị trường giúp doanh nghiệp xác định đầu tư trọng điểm và phân bổ nguồn lực vào thị trường tiềm năng một cách kinh tế và có hiệu quả.
Từ khóa: Phân chia thị trường, phương pháp lựa chọn ưu tiên, phân nhóm, phân chia linh động, phương pháp thành phần, hàng may mặc, Việt Nam.
Tra cứu bài báo