Quan điểm và một số giải pháp phát triển kinh tế biển tỉnh Nam Định đến năm 2020

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 38-43
Tóm tắt: Trong những năm qua, với tinh thần phát huy nội lực cùng với sự quan tâm, đầu tư đúng mức và sự chỉ đạo kịp thời của các cơ quan Trung ương nên kinh tế tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Sự phát triển khá bền vững của một tỉnh công nghiệp giàu truyền thống suốt gần một thế kỷ trước, đặc biệt là từ sau năm 2000 đến nay, đã có ý nghĩa quan trọng để địa phương kỳ vọng vào sự bứt phá nhanh chóng, mạnh mẽ từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Nam Định là một địa phương trong Vùng Đồng bằng sông Hồng với tiềm lực to lớn về nguồn lợi biển. Tuy nhiên, so với nhiều tỉnh, thành phố lớn khác, tiềm năng to lớn của tỉnh chưa được đánh thức, đầu tư và khai thác hiệu quả. Bài viết nghiên cứu các tiềm năng phát triển kinh tế biển của tỉnh, đánh giá đúng và khách quan về thực trạng và đưa ra định hướng, cũng như đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm khai thác và phát triển kinh tế biển một cách tối ưu thích ứng với những tác động do biến đổi khí hậu khó lường
Từ khóa: Kinh tế biển, thủy sản, du lịch biển
Tra cứu bài báo