Quảng cáo ngoài trời ở Việt Nam- Một thị trường đầy tiềm năng song còn nhiều bất cập và chưa được khai thác đúng mức

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 113-117
Tóm tắt: Quảng cáo đã và đang thực sự trở thành một ngành kinh doanh lớn, đầy triển vọng ở Việt Nam, đang thực sự trở thành một nghề kinh doanh hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều người vào làm việc trong lĩnh vực này, trong đó có quảng cáo ngoài trời. Bài viết này nhằm phân tích các xu hướng phát triển của thị trường quảng cáo ngoài trời ở Việt Nam, đồng thời chỉ ra những điểm còn bất cập của hoạt động này kể từ khi nước ta gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đặc biệt là sau khi Luật Quảng cáo được ban hành (ngày 21/06/2012) và có hiệu lực pháp lý (từ ngày 01/01/2013). Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm phát triển một cách hiệu quả hoạt động quảng cáo ngoài trời ở Việt Nam trong những năm tới.
Từ khóa: Luật quảng cáo, phương tiện quảng cáo, quảng cáo ngoài trời, quy hoạch quảng cáo.
Tra cứu bài báo