Tác động của chính sách cho thuê môi trường rừng tại vườn quốc gia Ba Vì- Hà Nội và những gợi ý hoàn thiện về chính sách

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 17-24
Tóm tắt: Vườn Quốc gia Ba Vì (VQG) là đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm chính sách cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái. Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá những tác động của chính sách cho thuê môi trường rừng đến bảo vệ tài nguyên và phát triển kinh tế xã hội tại VQG Ba Vì – Hà Nội, trên cơ sở đó có những góp ý hoàn thiện chính sách cho thuê môi trường rừng tại các VQG ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực về kinh tế, xã hội, môi trường của việc cho thuê môi trường rừng đặc dụng, thì vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại bởi tính pháp lý và những ràng buộc đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động du lịch còn chưa chặt chẽ, nên đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững kinh tế xã hội ở vùng đệm VQG. Bài viết đã đánh giá được những tác động của chính sách cho thuê môi trường rừng đến công tác bảo tồn của VQG cũng như phát triển kinh tế xã hội tại địa phương với hy vọng đưa ra một số gợi ý nhằm hoàn thiện chính sách cho thuê môi trường rừng tại các VQG của Việt Nam.
Từ khóa: Thuê môi trường rừng; bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế xã hội; Vườn quốc gia
Tra cứu bài báo