Tác động của phát triển cây cà phê đến xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Sơn La

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 44-49
Tóm tắt: Sơn La nằm ở trung tâm vùng Tây Bắc, là tỉnh miền núi nghèo, khó khăn, vì vậy tỷ lệ nghèo đói của Tỉnh luôn ở mức khá cao so với mức bình quân của cả nước. Sau nhiều năm phát triển kinh tế, thực hiện nhiều giải pháp để xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ đói nghèo của tỉnh Sơn La đã giảm khá nhanh. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn hẹp, điều kiện tự nhiên có nhiều khó khăn, sự phối hợp giữa phát triển kinh tế với xóa đói giảm nghèo chưa tốt nên tỷ lệ đói nghèo của Tỉnh hiện còn ở mức rất cao. Năm 2011, tỉnh Sơn La có 240.072 hộ dân, trong đó có 76.615 hộ nghèo, đói chiếm 31,91%; 27.059 hộ thuộc diện cận nghèo chiếm 11.27%. Để xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững cần có sự vào cuộc của nhiều cấp nhiều ngành, trong đó việc phát huy các tiềm năng lợi thế phát triển các sản phẩm,các ngành chủ lực có hướng đến xóa đói giảm nghèo là một trong các giải pháp cơ bản và quan trọng. Bài viết này tập trung xem xét sự tác động của phát triển cây cà phê - một cây trồng có hiệu quả kinh tế, có điều kiện phát triển quy mô lớn đến xóa đói giảm nghèo ở Sơn La với hy vọng đề xuất những giải pháp hữu hiệu đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo ở một địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao này.
Từ khóa: Cà phê, xóa đói giảm nghèo, Sơn La
Tra cứu bài báo