Đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên chính quy tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân- Kết quả từ một cuộc khảo sát

KT&PT Số 189, tháng 03 năm 2013, trang 90-99
Tóm tắt: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân được triển khai từ năm 2006. Triết lý của mô hình đào tạo theo hệ thống tín chỉ là lấy người học làm trung tâm, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tối đa các kỹ năng tự làm chủ và tính năng động, sáng tạo trong quá trình học tập. Những kiến thức, kỹ năng mà sinh viên tích lũy được thông qua chương trình đào tạo của trường là một trong những yếu tố then chốt giúp cho sinh viên sau khi ra trường có thể tìm được công việc phù hợp với ngành được đào tạo. Bài viết này trình bày khái quát kết quả cuộc khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, từ đó phân tích đánh giá về tình trạng việc làm của sinh viên và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong thời gian tới.
Từ khóa: Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngành đào tạo, việc làm của sinh viên tốt nghiệp
Tra cứu bài báo