Một số ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

KT&PT Số 189, tháng 03 năm 2013, trang 13-23
Tóm tắt: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (Dự thảo) có nhiều thay đổi so với Hiến pháp hiện hành. Bản Dự thảo này đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân. Bài viết này đề cập vai trò của Hiến pháp, sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp 1992; định hướng sửa đổi Hiến pháp 1992 trong các văn kiện của Đảng và phân tích cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn trên cơ sở có tham khảo ý kiến của Hội nghị cán bộ, viên chức Trường Đại học Kinh tế quốc dân ngày 28/2/2013 góp ý cho Dự thảo đối với một số nội dung như: Lời nói đầu; Về chế độ chính trị; Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Về hiệu lực của Hiến pháp.
Từ khóa: Công dân, Chính phủ, Dự thảo, Hiến pháp, Nhà nước, Quốc hội
Tra cứu bài báo