Tổng hợp ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

KT&PT Số 189, tháng 03 năm 2013, trang 3-12
Tóm tắt: Thực hiện Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành theo Quyết định số 422/QĐ-BGDĐT ngày 1/2/2013, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức cho các đơn vị và cá nhân nhà khoa học trong trường đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và gửi trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đó, Tòa soạn Tạp chí Kinh tế và Phát triển xin giới thiệu Tổng hợp đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Trường.
Từ khóa: Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Tra cứu bài báo