Cải cách hình thức trả lương đối với công chức hành chính nhà nước

KT&PT Số 189, tháng 03 năm 2013, trang 83-89
Tóm tắt: Cách trả lương cho cán bộ công chức nói chung và công chức hành chính (CCHC) Nhà nước nói riêng ở nước ta hiện nay đang là một trong những rào cản ảnh hưởng tới cải cách hành chính Nhà nước. Do vậy, việc cải cách hình thức trả lương hay cách thức tính trả lương cho CCHC Nhà nước là một tất yếu khách quan. Với mục đích đề xuất hình thức trả lương phù hợp với công chức hành chính trong điều kiện hiện nay và thời gian tới, bài viết này tập trung vào việc phân tích thực trạng hình thức trả lương hiện hành đối với công chức hành chính. Trên cơ sở đó, bài viết tiến hành thiết kế hình thức trả lương mới và kiến nghị các giải pháp thực hiện cải cách hình thức trả lương nhằm trả lương công bằng, hiệu quả, kích thích, tạo động lực cho công chức làm việc.
Từ khóa: Hình thức trả lương; Cải cách hình thức trả lương; Hình thức trả lương đối với CCHC; công chức hành chính
Tra cứu bài báo