Quản trị doanh nghiệp dựa theo thị trường và vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

KT&PT Số 189, tháng 03 năm 2013, trang 62-72
Tóm tắt: Tái cấu trúc nền kinh tế và tái cấu trúc doanh nghiệp đang là chủ đề nóng ở nước ta hiện nay trong bối cảnh nền kinh tế đang trong giai đoạn suy giảm. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là không tiêu thụ được sản phẩm, tỷ lệ hàng tồn kho cao. Nguyên nhân là nhiều doanh nghiệp đã không thay đổi hoạt động kịp với biến động của thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Chính phủ cũng đã xây dựng đề án tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu với các trọng tâm là tái cấu trúc đầu tư công, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước. Tuy nhiên, để nền kinh tế phát triển và tăng trưởng ổn định và bền vững, theo chúng tôi, vấn đề không phải là xây dựng các đề án tái cấu trúc và chỉ đạo thực hiện các đề án này bằng các biện pháp hành chính. Bản chất của tái cấu trúc nền kinh tế là tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, các quy luật của kinh tế thị trường phát huy tác dụng để hệ thống các doanh nghiệp phát triển hiệu quả với năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao hơn. Trong môi trường vĩ mô ổn định và thể chế kinh tế thị trường minh bạch, các doanh nghiệp sẽ thường xuyên tái cấu trúc toàn bộ các hoạt động của họ để thích ứng được với những biến đổi của thị trường và môi trường kinh doanh. Thực tế cũng đã chỉ ra là ngay trong bối cảnh suy giảm kinh tế thế giới, nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng ngoạn mục. Thành công của các doanh nghiệp đó là do họ đã vận dụng triết lý quản trị theo thị trường hiệu quả, thường xuyên tái cấu trúc theo thị trường để tự thích ứng được với mọi biến động của thị trường và môi trường kinh doanh bên ngoài, thay vì trông chờ vào may rủi và sự hỗ trợ của Nhà nước. Bài viết này sẽ tập trung vào vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp trên quan điểm quản trị dựa theo thị trường với các nội dung: (1)bản chất của quản trị doanh nghiệp dựa theo thị trường; (2) vấn đề tái cấu trúc của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay trên quan điểm quản trị dựa theo thị trường; (3) Các điều kiện đảm bảo và giải pháp tái cấu trúc các doanh nghiệp theo quan điểm quản trị dựa theo thị trường.
Từ khóa: Thị trường, quản trị dựa theo thị trường, tái cấu trúc, khách hàng, marketing
Tra cứu bài báo