Sự sụp đổ của tập đoàn Daewoo- Bài học kinh nghiệm tái cấu trúc tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam

KT&PT Số 189, tháng 03 năm 2013, trang 52-61
Tóm tắt: Tái cấu trúc các chaebol (tập đoàn) là một trong những ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc từ sau khủng hoảng tài chính Châu Á. Tuy nhiên, Tập đoàn Daewoo (sau đây gọi là Tập đoàn) đã thất bại trong việc cùng với Chính phủ thực hiện đổi mới, cũng như Chính phủ và các chủ nợ đã thất bại trong việc yêu cầu Daewoo thực hiện việc tái cấu trúc. Kết quả là một vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc đã xảy ra, sự sụp đổ của tập đoàn Daewoo. Nghiên cứu này sẽ chỉ ra tại sao và cách nào mà Tập đoàn Daewoo đi đến phá sản và các chính sách mà Chính phủ cũng như các chủ nợ đã sử dụng trong việc đối phó với khủng hoảng của Tập đoàn. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này sẽ rút ra một số bài học kinh nghiệm trong quá trình tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế của Việt Nam nói chung và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản (Vinacomin) nói riêng trước các vấn đề đang gặp phải như đầu tư ngoài ngành, đầu tư chồng chéo, chưa chú trọng đầu tư theo chiều sâu, công nghệ lạc hậu, hiệu quả đầu tư thấp, cấu trúc quản trị công ty chưa phù hợp.
Từ khóa: Tái cấu trúc, khủng hoảng, Daewoo, Vinacomin
Tra cứu bài báo