Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: Vài nét về thực trạng, triển vọng và giải pháp

KT&PT Số 189, tháng 03 năm 2013, trang 42-51
Tóm tắt: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước, là một trong ba trụ cột của tái cấu trúc nền kinh tế ở nước ta. Để tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, việc tổng kết, đánh giá những kết quả đã làm được trong năm vừa qua và đưa ra triển vọng, giải pháp cho thời gian tới là điều cần thiết và có ý nghĩa. Bài viết này khái quát những chủ trương và giải pháp lớn về tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước triển khai trong năm 2012 và đánh giá tình hình thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong năm vừa qua. Trên cơ sở ý kiến của một số chuyên gia kinh tế và qua phỏng vấn một số cán bộ quản lý doanh nghiệp, bài viết cũng đưa ra những nhận xét về triển vọng cũng như đề xuất một số giải pháp cho tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.
Từ khóa: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Tra cứu bài báo