Tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam: Những khó khăn cản trở cần được tháo gỡ

KT&PT Số 189, tháng 03 năm 2013, trang 34-41
Tóm tắt: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nói chung, tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN) nói riêng là một trong những mục tiêu quan trọng đã được khẳng định và nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Tuy nhiên, việc thực hiện tái cơ cấu những tập đoàn kinh tế nhà nước không hề đơn giản. Bài viết này mong muốn góp phần làm rõ thêm bản chất và nội dung tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam; những khó khăn cản trở quá trình tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước và một số giải pháp tháo gỡ.
Từ khóa: Tái cơ cấu, doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế nhà nước, kinh tế nhà nước, khó khăn cản trở
Tra cứu bài báo