Ảnh hưởng của chính sách thuế đến tuân thủ thuế: Kết quả khảo sát và một số kiến nghị

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 40-45
Tóm tắt: Tuân thủ thuế là việc chấp hành nghĩa vụ pháp luật của cả cơ quan thuế (CQT) và người nộp thuế (NNT) theo đúng quy định. Đây là một vấn đề phức tạp, bao gồm các hoạt động đăng ký, kê khai, báo cáo, nộp thuế của NNT trong sự hỗ trợ, giám sát của CQT. Hiện nay, tính tuân thủ của người nộp thuế (NNT) chưa cao. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề này. Đó là, nhân tố về tình hình kinh tế xã hội, nhân tố về chính sách thuế, nhân tố thuộc về công tác quản lý của CQT, nhân tố xuất phát từ bản thân NNT,… Bài viết giới thiệu công trình nghiên cứu, khảo sát về ảnh hưởng của chính sách thuế tới tuân thủ thuế của NNT, từ đó đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện chính sách thuế, góp phần nâng cao tuân thủ thuế của NNT.
Từ khóa: Chính sách thuế, tính tuân thủ
Tra cứu bài báo