Các cách tiếp cận năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 122-126
Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ khái niệm về năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa (ĐDTK), giới thiệu các phương pháp tiếp cận phạm trù này và gợi ý một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa trong thực tiễn.
Từ khóa: Năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa; Phương pháp tiếp cận
Tra cứu bài báo