Đẩy mạnh hoạt động thanh toán biên mậu Việt Nam- Trung Quốc thông qua hệ thống Ngân hàng thương mại

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 54-58
Tóm tắt: Thanh toán biên mậu là việc thanh toán các nghĩa vụ tiền tệ phát sinh từ các quan hệ kinh tế, thương mại và những mối quan hệ khác giữa các chủ thể ở hai nước thuộc khu vực biên giới. Thời gian qua, các quan hệ kinh tế, thương mại, các hoạt động thanh toán qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc có sự phát triển nhanh về quy mô, đa dạng về hình thức. Tuy nhiên, do những đặc thù riêng nên thanh toán biên mậu Việt Nam – Trung Quốc không qua hệ thống ngân hàng vẫn còn chiếm một tỷ trọng khá lớn. Điều này tiềm ẩn những rủi ro lớn không chỉ với các bên tham gia thanh toán, mà còn có những tác động tiêu cực đến hoạt động quản lý về kinh tế của Nhà nước. Bài viết này nhằm mục đích làm rõ sự cần thiết của việc thanh toán biên mậu qua ngân hàng, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán biên mậu Việt - Trung qua hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam thời gian tới.
Từ khóa: Xuất nhập khẩu qua biên giới, thanh toán biên mậu, ngân hàng
Tra cứu bài báo