Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 116-121
Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam. Trong những năm qua, nguồn nhân lực ngành giáo dục tuy đã có những phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết này trên cơ sở phân tích những nhân tố tác động và thực trạng nguồn nhân lực ngành giáo dục đã đề xuất một số giải pháp để phát triển đội ngũ, gồm các giải pháp về quy hoạch đội ngũ, nâng cao hiệu quả đào tạo và bồi dưỡng tăng cường năng lực đội ngũ, chế độ đãi ngộ và chính sách thu hút nhân tài. Những kết quả nghiên cứu sẽ tiếp tục được ứng dụng trong nghiên cứu, triển khai thực hiện quy hoạch nhân lực ngành giáo dục.
Từ khóa: Nguồn nhân lực ngành giáo dục, giải pháp phát triển, ngành giáo dục Việt Nam
Tra cứu bài báo