Nâng cao chất lượng nhân lực thanh tra kinh tế thuộc thanh tra chính phủ những năm tới: Định hướng mục tiêu và khuyến nghị

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 111-115
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến mục tiêu và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực thanh tra kinh tế thuộc Thanh tra chính phủ ở nước ta những năm 2015-2020.
Từ khóa: Chất lượng nhân lực, Thanh tra kinh tế thuộc Thanh tra chính phủ
Tra cứu bài báo