Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trên thị trường nội địa

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 76-79
Tóm tắt: Bài viết này đề cập đến tổng quan thị trường bán lẻ của Việt Nam và khái quát thực trạng năng lực cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra một số ý kiến trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trên thị trường nội địa.
Từ khóa: Doanh nghiệp bán lẻ, năng lực cạnh tranh
Tra cứu bài báo