Những bất cập về phát triển nguồn nhân lực ở nước ta

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 95-104
Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định quá trình phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, phát triển nguồn nhân lực ở nước ta đã có những thành tích đáng kể, nhưng cũng còn nhiều bất cập và hạn chế. Bài viết này đánh giá khái quát những bất cập và hạn chế về phát triển nguồn nhân lực ở ta hiện nay và đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở nước ta trong thời gian tới.
Từ khóa: Chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cao đẳng đại học, đào tạo nghề, hệ thống giáo dục quốc dân
Tra cứu bài báo