Phân tích vốn hoạt động thuần và cân bằng tài chính doanh nghiệp

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 67-72
Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn, vấn đề vốn kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng trở nên cần thiết, do vậy tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh hay còn gọi là sự cân bằng tài chính trở thành một khía cạnh đáng được quan tâm. Thông qua phân tích tài chính của doanh nghiệp nói chung và phân tích tình hình đảm bảo vốn của doanh nghiệp nói riêng sẽ góp phần giúp cho nhà quản lý đưa ra được quyết định quản lý chuẩn xác và đánh giá được doanh nghiệp, những dự đoán chính xác về mặt tài chính của doanh nghiệp, qua đó có các quyết định phù hợp. Đã có rất nhiều nghiên cứu về phân tích tài chính trước đây nhưng thông qua bài viết, nhóm tác giả muốn đưa ra cái nhìn rõ nét về khía cạnh đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận, bài viết này gồm ba nội dung chính: (1) Vốn hoạt động thuần và phân tích cân bằng tài chính, (2) Nhu cầu vốn hoạt động thuần và phân tích cân bằng tài chính, (3) Các nhân tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính về dài hạn.
Từ khóa: Vốn hoạt động thuần, cân bằng tài chính, tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn
Tra cứu bài báo