Phát triển dịch vụ sự nghiệp công ở nước ta nhìn từ số liệu thống kê

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 86-89
Tóm tắt: Bài viết dựa trên các số liệu thống kế nhằm phân tích tình hình phát triển dịch vụ sự nghiệp công (DVSNC) trên các khía cạnh đóng góp cho GDP, chỉ số tăng trường, chi ngân sách nhà nước, đầu tư, lao động, tiền lương và thu nhập. Trên cơ sở đó đưa ra môt số khuyến nghị về phát triển dịch vụ sự nghiệp công ở nước ta những năm tới.
Từ khóa: Phát triển, dịch vụ sự nghiệp công
Tra cứu bài báo