Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Phú Thọ

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 105-110
Tóm tắt: Nguồn nhân lực là yếu tố chính quyết định tới sự thành công của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển. Phát triển được nguồn nhân lực với nòng cốt là nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ đảm bảo cho tăng trưởng bền vững và đảm bảo các mục tiêu phát triển. Bài viết này sẽ đề cập tới các nội dung liên quan tới phát triển nguồn nhân lực cao tỉnh Phú Thọ bao gồm cả cách hiểu về nguồn nhân lực chất lượng cao, tình hình phát triển, và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân chất lượng cao tỉnh Phú Thọ.
Từ khóa: Nguồn nhân lực, Nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển, Phú Thọ
Tra cứu bài báo