Tiền lương, thu nhập của giảng viên một số trường đại học công lập khối kinh tế- xã hội ở Hà Nội

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 59-66
Tóm tắt: Bài viết này hướng vào phân tích thực trạng tiền lương - thu nhập của giảng viên một số trường đại học công lập khối kinh tế - xã hội ở Hà Nội hiện nay, đồng thời chỉ ra các nhân tố cơ bản tác động đến tiền lương - thu nhập của giảng viên đại học công lập. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tiền lương thu nhập cho giảng viên đại học công lập nói chung và khối kinh tế - xã hội ở Hà Nội nói riêng trong giai đoạn tới.
Từ khóa: Tiền lương, thu nhập, nhân tố tác động đến tiền lương- thu nhập, thực trạng tiền lương thu nhập, giảng viên đại học, đại học công lập, khối kinh tế – xã hội.
Tra cứu bài báo