Triển vọng tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng 2013

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 50-53
Tóm tắt: Những năm gần đây, vấn đề tái cấu trúc ngân hàng được các nhà nghiên cứu quan tâm rất nhiều, đặc biệt trước bối cảnh nền kinh tế suy thoái như hiện nay. Bài viết đưa người đọc cùng nhìn lại một năm hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam, những vấn đề nổi cộm trong kinh doanh ngân hàng năm 2012; sự cần thiết phải thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Đồng thời, đưa ra những nhận định về những cơ hội đối với các ngân hàng thương mại trong công cuộc tái cấu trúc ở bối cảnh kinh tế năm 2013.
Từ khóa: Tái cơ cấu, tái cấu trúc, hệ thống ngân hàng, ngân hàng thương mại
Tra cứu bài báo