Vai trò, vị thế của đội ngũ doanh nhân trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam giai đoạn 2011- 2020

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 90-94
Tóm tắt: Bài viêt này tập trung phân tích vấn đề chủ yếu: 1) Xu hướng phát triển về số lượng và chất lượng của doanh nhân Việt Nam trong thập kỷ tới và 2) Vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nhân trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Từ khóa: Doanh nhân, xu hướng phát triển, vai trò vị thế doanh nhân, Việt Nam
Tra cứu bài báo