Vận dụng mô hình quản lý chất lượng toàn diện trong đổi mới công tác quản lý chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc cao học tại trường đại học Kinh tế quốc dân

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 134-141
Tóm tắt: Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là mô hình quản lý đang được áp dụng thành công ở nhiều trường đại học trên thế giới. Vì vậy, vận dụng TQM vào công tác quản lý chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc cao học ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) là cấp thiết và phù hợp với xu hướng quản lý hiện nay, đòi hỏi chất lượng tổng thể từ đầu vào, quá trình thực hiện, đầu ra. Trong quá trình quản lý, TQM đòi hỏi mỗi thành viên đều có vai trò nhất định trong mọi chu trình với yêu cầu chất lượng cao. Bài viết tập trung phân tích mô hình lý thuyết, đánh giá thực trạng quản lý và đề xuất vận dụng mô hình TQM trong quản lý chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc cao học ở Trường ĐHKTQD, tiến đến xây dựng văn hóa chất lượng trong toàn trường.
Từ khóa: Quản lý chất lượng, quản lý chất lượng toàn diện, TQM, liên kêt đào tạo, đào tạo quốc tế, cao học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Tra cứu bài báo