Xác định nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thanh Hóa

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 34-39
Tóm tắt: Mục tiêu của bài báo là xác định những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào tỉnh Thanh Hoá. Sau khi nghiên cứu tổng quan các vấn đề lý luận có liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào một địa phương và thực hiện phỏng vấn các nhà đầu tư nước ngoài, nhóm tác giả đã xác định được hai mươi tám nhân tố, phân thành sáu nhóm, phục vụ cho việc nghiên cứu. Với 41 bản câu hỏi điều tra đã được gửi đến các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá để khảo sát. Kết quả điều tra cho thấy một số nhân tố được đánh giá là quan trọng hơn các nhân tố khác. Trong đó, sự sẵn có của các nguồn tài nguyên, cơ sở hạ tầng, nhân tố tài chính là những nhân tố quan trọng nhất, có ảnh hưởng mang tính quyết định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi xem xét lựa chọn địa điểm đầu tư tại Thanh Hoá.
Từ khóa: FDI, Thanh Hóa
Tra cứu bài báo