Di dân nông thôn- thành thị với phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và khuyến nghị chính sách

KT&PT Số 190, tháng 04 năm 2013, trang 44-53
Tóm tắt: Trên cơ sở các tài liệu điều tra, khảo sát của nhiệm vụ hợp tác khoa học quốc tế theo Nghị định thư Việt Nam Hàn Quốc năm 2011-2012 về” Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn-thành thị: Kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dụng cho Việt Nam, bài viết khái quát tình hình di dân nông thôn-thành thị, nguyên nhân của tình trạng di dân nông thôn thành thị, tác động tích cực và những vấn đề bất cập trong quá trình di dân nông thôn- thành thị hiện nay và nêu lên một số khuyến nghị chính sách đối với di dân nông thôn-thành thị ở nước ta những năm tới.
Từ khóa: Di dân nông thôn-thành thị; việc làm; thu nhập; nhà ở; hộ gia đình; người lao động di cư ra thành phố
Tra cứu bài báo