Nhóm lợi ích- Yếu tố cản trở quá trình tái cơ cấu kinh tế

KT&PT Số 190, tháng 04 năm 2013, trang 31-35
Tóm tắt: Ngày 19/2/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 339/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020. Đề án xác định rõ mục tiêu, quan điểm, định hướng và các giải pháp tái cơ cấu kinh tế với ba trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Bản Đề án, về cơ bản, đáp ứng được đòi hỏi cấp bách và lâu dài của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới. Để triển khai có hiệu quả các trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế, cần xác định rõ những khó khăn cản trở để chủ động đề ra và thực hiện các biện pháp khắc phục. Trong những khó khăn cản trở quá trình này, có khó khăn cản trở từ các nhóm lợi ích. Bài viết làm rõ quan niệm về nhóm lợi ích, nhận diện các loại nhóm lợi ích có thể cản trở quá trình tái cấu trúc kinh tế và đề xuất một số giải pháp đấu tranh với các nhóm lợi ích nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm của tái cấu trúc kinh tế giai đoạn 2013 – 2020.
Từ khóa: Nhóm lợi ích, tham nhũng, tái cấu trúc kinh tế
Tra cứu bài báo